Vedtekter

 

Vedtekter

for

Ups & Downs - Vestfold

(sist rev. årsmøtet 16/2-2011)

 

 

§ 1

Foreningens navn :        Ups & Downs Vestfold

 

§ 2

Ups & Downs Vestfold, er en politisk uavhengig forening som har til formål:

            *           å gi informasjon til nye foreldre og deres familie, på et tidlig tidspunkt, når de måtte ønske det.

            *           å være ett samlingspunkt for familier og barn med Downs syndrom  i form av sosiale arrangementer.

            *           å fremme barn med med Downs syndrom og deres familiers interesser ovenfor kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige myndigheter.

            *           å spre informasjon, arrangere kurs/seminar eller informasjonsmøter  for familier og andre interessegrupper.

            *           å samarbeide med andre lag og foreninger der det er hensiktsmessig.

 

§ 3

Medlemskap i Ups & Downs Vestfold er åpent for alle.

 

§ 4

Stemmerett har kun foreldre eller foresatte til barn med Downs syndrom. Dette for å ivareta foreningens særinteresser.

 

§ 5

Andre medlemmer har forslags- og uttalerett.

 

§ 6

            a.         Ups & Downs ledes av et styre på fem medlemmer: Leder, nestleder,  sekretær, kasserer og styremedlem. I tillegg kommer 2 vararepr.  som innkalles av leder ved forfall fra ordinære styremedlemmer.

            b.         Ved valg av styremedlemmer skal tas hensyn til: Geografisk spredning, kjønnsfordeling og barnas alder. 

 

            § 7

Styremøte avholdes når styret eller styrets leder beslutter det, eller når minst tre av de øvrige styremedlemmer krever det.

   

§ 8

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

 

§ 9

Ups & Downs Vestfold`s høyeste myndighet er årsmøtet, som innkalles av styret med minst to (2) ukers varsel. Innkallingen skjer skriflig, direkte til medlemmene. Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen 15. mars.

 

§ 10

Saksliste skal være sendt medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med simpelt flertall, hvis annet ikke er bestemt i vedtektene.

Årsmøtet skal:

 

            1.         Behandle foreningens årsmelding

            2.         Behandle foreningens regnskap i revidert stand

            3.         Behandle innkomne forslag og saker

            4.         Fastsette kontingent

            5.         Foreta valg:

                                   a.         Leder

                                   b.         Fire (4) styremedl. (styret konstituerer seg selv)

                                   c.         To (2) vararepresentanter

                                   d.         En revisor

                                   e.         Valgkomitè på 3 personer

 

Leder velges for 2 år, revisor for 1 år. De øvrig styremed lemmer og vararepr. velges også for 2 år,  halvparten er på valg annen hvert år.  

Valgkomitè velges for 1 år og må ikke ha noen tilknytting til styret.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Et hvert valg skjer ved hånds opprekking med mindre et medlem krever skriftlig avstemming. Blanke stemmer  regnes som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes nytt valg.  Hvis det fortsatt foreligger stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Årsmøtet treffer vedtak ved simpelt flertall. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 12

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av de

stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte

som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på innkallingen, og foreta eventuelle valg som en følge av møtets vedtak.

   

§ 13

Vedtektsendringer krever 3/4 flertall på årsmøtet. Endringer i disse vedtekter

kan bare foretas på ordinært årsmøte. Eller på ekstraordinært årsmøtet når

det er oppført på sakslista.

 

§ 14

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må være fremsatt på utsendt saksliste

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.07 | 19:39

Gratulerer med baby, og velkommen til oss! Bli medlem i ups&downs Vestfold ved å melde deg inn i nnds som er vår paraplyorganisasjon. Mer info deretter

...
05.07 | 17:00

Hei jeg bor i sandefjord og har en baby som er en måned gammel jeg vill gjerne bli medlem og treffe andre familier som er i samme situasjon som meg

...
05.07 | 16:55

Jeg bor i sandefjord og har en baby som er en måned gammel og jeg vill gjerne bli medlem og treffe andre familier som er i samme situasjon

...
05.07 | 16:48
Aktiviteter har mottatt 2
Du liker denne siden