Vedtekter

 

Vedtekter

for

Ups & Downs - Vestfold

(sist rev. årsmøtet 16/2-2011)

 

 

§ 1

 

Foreningens navn er :                         Ups & Downs Vestfold

 

§ 2

 

Ups & Downs Vestfold, er en politisk uavhengig forening som har til formål:

 

            *           å gi informasjon til nye foreldre og deres familie, på et tidlig

                        tidspunkt, når de måtte ønske det.

 

            *           å være ett samlingspunkt for familier og barn med Downs syndrom

                        i form av sosiale arrangementer.

 

            *           å fremme barn med med Downs syndrom og deres familiers

                        interesser ovenfor kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige

                        myndigheter.

 

            *           å spre informasjon, arrangere kurs/seminar eller informasjonsmøter

                        for familier og andre interessegrupper.

 

            *           å samarbeide med andre lag og foreninger der det er hensiktsmessig.

 

§ 3

 

Medlemskap i Ups & Downs Vestfold er åpent for alle.

 

§ 4

 

Stemmerett har kun foreldre eller foresatte til barn med Downs syndrom. Dette for

å ivareta foreningens særinteresser.

 

§ 5

 

Andre medlemmer har forslags- og uttalerett.

 

§ 6

 

            a.         Ups & Downs ledes av et styre på fem medlemmer: Leder, nestleder,

                        sekretær, kasserer og styremedlem. I tillegg kommer 2 vararepr.

                        som innkalles av leder ved forfall fra ordinære styremedlemmer.

 

            b.         Ved valg av styremedlemmer skal tas hensyn til: Geografisk spredning,

                        kjønnsfordeling og barnas alder.

 

 

 

 

 

 

            § 7

 

Styremøte avholdes når styret eller styrets leder beslutter det, eller når minst tre av

de øvrige styremedlemmer krever det.

 

 

§ 8

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

 

§ 9

 

Ups & Downs Vestfold`s høyeste myndighet er årsmøtet, som innkalles av styret med

minst to (2) ukers varsel. Innkallingen skjer skriflig, direkte til medlemmene. Forslag

fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen

14 dager før årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen 15. mars.

 

§ 10

 

Saksliste skal være sendt medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. I alle saker skal

vedtakene, for å være gyldige, være fattet med simpelt flertall, hvis annet ikke er

bestemt i vedtektene.

 

Årsmøtet skal:

 

            1.         Behandle foreningens årsmelding

            2.         Behandle foreningens regnskap i revidert stand

            3.         Behandle innkomne forslag og saker

            4.         Fastsette kontingent

            5.         Foreta valg:

 

                                   a.         Leder

                                   b.         Fire (4) styremedlemmer (styret konstituerer seg selv)

                                   c.         To (2) vararepresentanter

                                   d.         En revisor

                                   e.         Valgkomitè på 3 personer

 

                                   Leder velges for 2 år, revisor for 1 år. De øvrig styremed-

                                   lemmer og vararepr. velges også for 2 år, men slik at

                                   halvparten er på valg annen hvert år.

 

                                   Valgkomitè velges for 1 år og må ikke ha noen tilknytting

                                   til styret.

 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Et hvert valg skjer ved hånds-

opprekking med mindre et medlem krever skriftlig avstemming. Blanke stemmer

regnes som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelighet avholdes ny avstemming.

Hvis det fortsatt foreligger stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Årsmøtet treffer vedtak ved simpelt flertall. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de

saker som er nevnt i innkallingen.

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av de

stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte

som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på innkallingen,

og foreta eventuelle valg som en følge av møtets vedtak.

 

 

 

 

 

§ 13

 

Vedtektsendringer krever 3/4 flertall på årsmøtet. Endringer i disse vedtekter

kan bare foretas på ordinært årsmøte. Eller på ekstraordinært årsmøtet når

det er oppført på sakslista.

 

§ 14

 

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må være fremsatt på utsendt saksliste

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.02 | 19:36

Hei! Hvordan gjør dere det med sparing til barnet deres?
Jeg lurer veldig på å opprette bsu konto for vår solskinnsgutt. Men vet ikke hva som er lurt.

...
16.05 | 12:46

Medlemskap koster 400,-/år. Familier betaler egenandel på arrangementer i tillegg, sum varierer med størrelse på arrangement. Send Mail til leder for mer info

...
16.05 | 09:26

Jeg spør fordi de ønsker å vite om slik arrangementer og økonomi og transport er en utfordring ift tilrettelegging.

...
14.05 | 20:33

Dette er et arrangement for medlemmer, men parken er åpen for alle den dagen, og dere er velkomne dit. Slå gjerne av en prat. Vi blir gjerne kjent med flere!

...
Du liker denne siden